out and about (Apr 2014)

Ha Noi in a glance (April 2014)

Working not enough (Apr 2014)

I woke up at 3AM to prepare for the 5:30AM flight. The phone’s alarm rang noisily with the missed call from the taxi driver, who had already been waiting, down in the street,… Continue reading

Masuko and his inspiring Vietnam pizza story (Apr 2014)

(Credit pictures to nytimes.com) Recommend to read the inspiring original story at link: http://www.nytimes.com/ Some note: Entrepreneurship is a wide range of creativity, hardship, struggles to make the most money out of it. But… Continue reading

a Saigon dream (Mar 2014)

Tình cờ phát hiện mình chưa đi ra đường cả hai tháng nay. Thứ nhất là do bệnh. Thứ hai là do công việc buổi tối phải làm cho xong. Cũng may sống… Continue reading

Tet! Tet! Tet!

Lâu lắm rồi mới có dịp ngồi ngắm mọi thứ trong trật tự và mới thật sự vén màn cao lên để Sài Gòn chấp chới vẫy chào. Cái cảm giác sờ vào… Continue reading

The alchemist (Dec 2013)

Có những quyển sách khiến người ta phải thay đổi. Sự thay đổi có thể một ngày, hoặc, phải sau một thời gian dài, mới có thể cảm nhận rõ ràng sự biến… Continue reading