Biển mùa đông (Jan 2013)


Bien mua dong - winter sea bndoBiển mùa đông. 40cm x 60cm. Sơn dầu trên vải bố. Vẽ bởi Nguyen Do.

Wintery sea. 40cmx60cm. Oil on canvas. Painted by Nguyen Do

Advertisements